Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair

Dr Karolina Kotulewicz

Notka biograficzna

Karolina KotulewiszDoktor nauk ekonomicznych, adiunkt, absolwent specjalności Handel Zagraniczny kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Kontakt

Pawilon B, pokój 470

Tel.: (012) 293-75-37

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konsultacje

e-wizytówka

Zainteresowania naukowe

  • kraje b. ZSRR
  • procesy integracyjne na obszarze WNP
  • przemiany społeczne, polityczne i gospodarcze w krajach b. ZSRR
  • stosunki bilateralne Federacji Rosyjskiej z krajami b. ZSRR
  • systemy polityczne i systemy gospodarcze krajów WNP
  • stosunki Unii Europejskiej z krajami b. ZSRR
  • Polonia w krajach b. ZSRR

Publikacje

PUBLIKACJE NAUKOWE I INNE:

1. „Polsko-rosyjska współpraca handlowa w latach dziewięćdziesiątych”, [w] Prace z zakresu ekonomii i historii myśli ekonomicznej, pod red. Z. Dach, Zeszyt Naukowy Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 537, Akademia Ekonomiczna, Kraków, 1999, str. 123-137

2.  Historia Styrczy, monografia poświęcona rodzinnej miejscowości z okazji obchodów jej stulecia, wydana w języku polskim i rosyjskim, S.A. Tipografia din Bălţi, Bălţi, 2000, ogółem str. 96

3.  „Reformy gospodarcze w Mołdawii w latach dziewięćdziesiątych”, Zeszyt Naukowy Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 555, Akademia Ekonomiczna, Kraków, 2000, str. 95-107

4.  „Mołdawia”, [w] Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR, praca pod red. S. Swadźby, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 2004, str. 136-153

5.  „Procesy integracyjne i relacje społeczno-polityczne na obszarze WNP”, [w] Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, praca pod red. B. Bednarczyk i M. Lasonia, Krakowska Szkoła Wyższa im. Frycza Modrzewskiego, Kraków, 2007, str. 35-49

6.  „Współpraca gospodarcza i polityczna Unii Europejskiej z Republiką Mołdową w ostatnim 20-leciu”, pod red. J. Kornasia, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 870, UEK Kraków, 2011, str. 17-34

7.  „Współpraca gospodarcza i polityczna Polski z Republiką Mołdową w ostatnim 20-leciu”, pod red. J. Kornasia i J. Dzwończyk, [w] „Transformacja polska – oczekiwania i rzeczywistość", cześć II, UEK Kraków, 2011, str. 203-221

8. „Globalizacja a rozwój gospodarczy Republiki Mołdowy w latach 2000-2010”, pod red. M. Lasonia [w] „Gospodarka światowa w dobie globalizacji”, Krakowska Akademia A.F. Modrzewskiego, Kraków, 2011, str. 63-81

9. „Republika Mołdowa – dwudziestolecie niepodległości”, [w] Polityka i komunikacja. Między wschodem a zachodem. Obszar postsowiecki 20 lat po upadku ZSRR. Polityka, gospdoarka, stosunki regionalne, perspektywy.”, red. Molenda A.Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rada Koła Nauk Politycznych Homo Politicus, Kraków 2011, s. 67 - 85

10. „Człowiek i polityka. Przykład Republiki Mołdowa", „Horyzonty Polityki”, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” Instytut Politologii, nr 2(2)/2011, str. 129 – 146

11."Kształtowanie się systemu politycznego Republiki Mołdowa po upadku ZSRR”, [w] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy Świata. Wspólnota Niepodległych Państw, pod red. M. Smolenia Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011, s. 361-380

12. „Współpraca Ukrainy i Mołdowy na rzecz bezpieczeństwa w regionie” w publikacji pokonferencyjnej pod tytułem „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym”, Wydział Administracyjno-Humanistyczny Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Kielce, 2011, s. 212-223

13. „Współpraca gospodarcza i polityczna ChRL i Republiki Mołdowy”, [w] China go global., pod red. prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak i dr Tomasz Kamiński Zakład Azji Wschodniej Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2012, s. 65-82

14. „Miejsce i rola Kazachstanu na obszarze Azji Centralnej b. ZSRR”, [w] „Mocarstwa i Mocarstwowość: perspektywa azjatycka”, pod red. M. Pietrasiak, Piotrków Trybunalski 2012, s. 117-132

15. „Grupy interesu i ich cechy na przykładzie Polski”, [w] „Dylematy polskiej demokracji”, pod red. Ł. Danel, J. Kornaś, UEK, Kraków  2012, s. 337-355

16. „Wybrane badania ukraińskie na temat kryzysu finasowo-gospodarczego w skali świata, Europy i Ukrainy”, [w] Prawno-polityczne wyzwania kryzysu Unii Europejskiej, pod red. E. Cziomera, seria Krakowskie Studia Międzynarodowe, czasopismo Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego, Kraków, nr 3 (IX) 2012, s. 103-107

17. Людина і політика: на прикладі Республіки Молдови, [w] Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали Vм Міжнародних філософсько-економічних читань (28-29 травня 2012 року, Ірпінь) / Редколегія. Відп. секретар З.Е. Скринник. - Львів, 2012. - 617 с. - с. 88-101.

18. „Przebieg współpracy polityczno-gospodarczej w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej w latach 2000-2010”, [w] Integracja gospodarcza i handel. Rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie, pod red. K. Budzowski i J. Świerczyńska, Krakowska Akademia A.F. Modrzewskiego w Krakowie, Kraków 2012, str. 107 - 124

19.  „System partyjny Republiki Mołdowa” [w]  Problemy społeczne, polityczne i prawne,  seria Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012, str. 5 - 23

20. „Współpraca Federacji Rosyjskiej z Rumunia w 2000-2011 roku.”, [w] Ze studiów nad polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej, pod red. M. Pietrasiak, Wyższa Szkoła Handlowa im. Króła Stefana Batowego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2013, str. 127-151

21.  Federacja Rosyjska w okresie prezydentury Borysa Jelcyna (1991-1999). [w] Dwie dekady transformacji gospodarczej i politycznej Federacji Rosyjskiej. Osiągnięcia, problemy, perspektywy., pod red. Ł. Makowski, W. Ross, M. Lorencka, K. Kotulewicz, A. Kaziród, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2013

22.  The impact of the geopolitical pozition of the Republic of Moldova on the direction of its foreign policy after the collapse of the former USSR, [w] Moldova. In search of its own place in Europe, pod red. N. Cwitinskaja i P. Oleksy, Instytut Europy Wschodniej Katedra Historii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Epigram, Poznań 2013, str. 23-39

23.  Reformy gospodarcze w Republice Mołdawii i ich wyniki, [w] Spotkania polsko-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka, pod red. M. Kosienkowski, Episteme, Lublin 2013, str. 203 – 225

Udział w badaniach statutowych:

2010 – „Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku. Paradygmaty a funkcjonowanie systemu politycznego.” Opracowanie rozdziału na temat: „Funkcjonowanie grup interesu w Polsce w ostatnim 20-leciu”.

2011 – „Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej”. Opracowanie rozdziału na temat: „Nurt ludowy. Polskie Stronictwo Ludowe.

2012 – „Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego

2013 - „Polskie modernizacje społeczno-polityczne. Perspektywa historyczna i współczesna

Referaty, artykuły wygłoszone, oddane do druku i przygotowane do oddania do druku

1. „Политика Российской Федерации по отношению к Украине”, Międzynarodowa Ekspercka Konferencja „Nowe partnerstwo dla lepszej przyszłości: społeczno-gospodarcze, polityczne i socjologiczne aspekty”, Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie, 1 czerwca 2012, złożony do druku

2. The security policy of the Collective Security Treaty Organization”, złożony do druku, Federacja Rosyjska

3.  Страницы истории польского села Стырча”, złożony do druku w „Analecta Catolica”, Republika Mołdawia, złożony do druku

4. Polityka bezpieczeństwa Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Ogólnopolska Konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Handlową im. Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim, 8 czerwca 2013 r., Piotrków Trybunalski – referat złożono do druku

5. Polacy w Styrczy - historia i współczesność, udział w projekcie badawczym pod tytułem „Polacy w Mołdawii. Mołdawianie w Polsce” realizowanym przez Katedrę Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – referat żłożono do druku

Inne inicjatywy

Udział w projekcie „Kierunek Połidniowo-Wschodni” realizowany od 1.V.2013 do 31.10.2013 przez Konińską Izbę Gospodarczą i Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej i finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Przygotowanie w ramach projektu szkoleń z zakresu uwarunkowań współpracy polsko-ukraińskiej i polsko-mołdawskiej oraz udział w misjach gospodarczych.