Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa

Praktyki

 • Opiekun Praktyk – dr Karolina Kotulewicz

 • Katedra Nauk Politycznych daje możliwość odbycia praktyk studenckich, które pomagają w nabyciu doświadczenia praktycznego i umożliwiają dokonanie pierwszego kroku na drodze rozwoju kariery zawodowej.

 • Studenckie praktyki zawodowe mają na celu: 

  • poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
  • kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, itp., 
  • pogłębianie wiedzy o poszczególnych branżach gospodarki,
  • stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy, a także - w miarę możliwości:
  • poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organów Wspólnot Europejskich, itp.,
  • szerzenie znajomości języków obcych.
 • Praktyka może być odbywana w wybranym przez studenta podmiocie gospodarczym lub instytucji, w kraju lub za granicą, której profil działania umożliwia studentowi zrealizowanie celów opisanych w §2.  

 • Student może skorzystać z oferty praktyk studenckich, przedstawionej w elektronicznej bazie danych, utworzonej przez działające w Uczelni Akademickie Centrum Kariery. Baza dostępna jest na stronie internetowej ACK pod adresem www.kariery.uek.krakow.pl

 • Czas trwania praktyk:
  • Długość praktyki - nie krócej niż 3 tygodnie.
 • Praktyka zawodowa odbywana jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Uczelnią, organizatorem praktyki oraz studentem. Stąd wynika obowiązek przedstawienia Opiekunowi Praktyk 3-ch egzemplarzy w/w umowy. Do każdej umowy osobno musi być dołączony – Raport z Praktyk. Wzór umowy oraz raportu można pobrać poniżej (załącznik nr 1 i załącznik nr 2).

 • Na równi z odbyciem praktyki może być potraktowana praca zawodowa studenta. Rozumie się przez nią zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub innej umowy (np.cywilnoprawnej), a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej zgodnej z profilem, o którym mowa w § 4 ust.1 Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych. W celu uznania pracy zawodowej jako ekwiwalentu praktyki, student składa wniosek, którego wzór określa załącznik nr 3 do w/w regulaminu.

 • Student zobowiązany jest do wykupienia w okresie odbywania praktyki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dokument potwierdzający ubezpieczenie jest załącznikiem do umowy o praktykę.


W okresie 2010-2014 studenci kierunku Stosunki Międzynarodowe I i II stopnia odbyli praktyki w następujących podmiotach administracji państwowej i samorządowej:

 • Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie
 • Narodowy Bank Polski
 • Centrum Studiów Polska-Azja
 • Komenda Powiatowa Policji w Sanoku
 • Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA
 • Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
 • Świętokrzyski Urząd Miast
 • Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Urząd Gminy w Kłaju
 • Urząd Miasta i Gminy Bnostek
 • Urząd Miasta w Chojnowie
 • Urząd Miasta Jasło
 • Urząd Miasta Kielce
 • Urząd Miasta Krakowa
 • Urząd Miasta Nowego Sącza
 • Urząd Miasta Sanok
 • Urząd Miasta Rzeszowa
 • Urząd Miejski w Wadowicach


Ponadto praktyki odbywały się w organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym:

 • AIESEC w Krakowie (UEK)
 • Fundacja Sztuk Wizualnych w Krakowie
 • Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe „Klub Jagielloński”
 • Polska Akcja Humanitarna
 • Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”
 • Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
 • Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzynarodowych
 • Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ „Instytut Konfucjusza w Krakowie”.


Ponadto część praktyk odbytych zostało w przedstawicielstwach dyplomatycznych innych krajów (Konsulat Królestwa Danii ) i za granicą:

 • Ambasada RP w Austrii – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
 • Ambasada RP w Madrycie – Wydział Promocji i Handlu Zagranicznego
 • Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacji Międzynarodowych w Wiedniu
 • BRM Marine SARL (Biel/Bienne – Szwajcaria)
 • First Choice Konsulting (Hyderabad – Indie) przy współpracy AIESEC UEK
 • Konsulat Generalny RP w Grodnie
 • Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu (Ukraina)
 • Związek Polaków na Ukrainie. Oddział

Ponadto, studenci w ww. okresie odbyli  praktyki  w wiodących na rynku polskim firmach:

 • Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Rohling Suus Logistics S.A. w Skawinie
 • Elekrolux Poland Sp. z o.o.
 • Henkel Polska Sp. z o.o.
 • Multibank
 • BRE Bank
 • Scanmed Multimedis
 • Bank DNB Nord
 • ThyssenKrupp Energostal S.A. (Toruń)
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Hitachi Europe LTD
 • ABM Investment Sp. z o.o.
 •  ITI Neovision Sp. z o.o. (TVN)
 • Hygrogór Sp. z o.o. (Bielsko-Biała)
 • EuroAzja Cargo sernice Sp. z o.o.
 • Kabel – Kraków
 • Onduline PRODUCTION Sp. z o.o. (Mielec)
 • Targon Dom Maklerski S.A.
 • Capgemini Polska Sp. z o.o.

Pozostałe:

 • Biuro poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego
 • Biuro poselskie Poseł Beaty Małeckiej-Libery