Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango

Dr Karolina Kotulewicz-Wisińska

Notka biograficzna

Karolina KotulewiszDoktor nauk ekonomicznych, adiunkt, absolwent specjalności Handel Zagraniczny kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Kontakt

Pawilon B, pokój 470

Tel.: (012) 293-75-37

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Konsultacje

e-wizytówka

Zainteresowania naukowe

  • kraje b. ZSRR
  • procesy integracyjne na obszarze WNP
  • przemiany społeczne, polityczne i gospodarcze w krajach b. ZSRR
  • stosunki bilateralne Federacji Rosyjskiej z krajami b. ZSRR
  • systemy polityczne i systemy gospodarcze krajów WNP
  • stosunki Unii Europejskiej z krajami b. ZSRR
  • Polonia w krajach b. ZSRR

Publikacje

PUBLIKACJE NAUKOWE I INNE:

1.      „Polsko-rosyjska współpraca handlowa w latach dziewięćdziesiątych”, [w] Prace z zakresu ekonomii i historii myśli ekonomicznej, pod red. Z. Dach, Zeszyt Naukowy Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 537, Akademia Ekonomiczna, Kraków, 1999, str. 123-137

2.      Historia Styrczy, monografia poświęcona rodzinnej miejscowości z okazji obchodów jej stulecia, wydana w języku polskim i rosyjskim, S.A. Tipografia din Bălţi, Bălţi, 2000, ogółem str. 96

3.      „Reformy gospodarcze w Mołdawii w latach dziewięćdziesiątych”, Zeszyt Naukowy Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 555, Akademia Ekonomiczna, Kraków, 2000, str. 95-107

4.      „Mołdawia”, [w] Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR, praca pod red. S. Swadźby, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 2004, str. 136-153

5.      „Procesy integracyjne i relacje społeczno-polityczne na obszarze WNP”, [w] Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, praca pod red. B. Bednarczyk i M. Lasonia, Krakowska Szkoła Wyższa im. Frycza Modrzewskiego, Kraków, 2007, str. 35-49

6.      „Współpraca gospodarcza i polityczna Unii Europejskiej z Republiką Mołdową w ostatnim 20-leciu”, pod red. J. Kornasia, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 870, UEK Kraków, 2011, str. 17-34

7.      „Współpraca gospodarcza i polityczna Polski z Republiką Mołdową w ostatnim 20-leciu”, pod red. J. Kornasia i J. Dzwończyk, [w] „Transformacja polska – oczekiwania i rzeczywistość", cześć II, UEK Kraków, 2011, str. 203-221

8.      „Globalizacja a rozwój gospodarczy Republiki Mołdowy w latach 2000-2010”, pod red. M. Lasonia [w] „Gospodarka światowa w dobie globalizacji”, Krakowska Akademia A.F. Modrzewskiego, Kraków, 2011, str. 63-81

9.      „Republika Mołdowa – dwudziestolecie niepodległości”, [w] Polityka i komunikacja. Między wschodem a zachodem. Obszar postsowiecki 20 lat po upadku ZSRR. Polityka, gospdoarka, stosunki regionalne, perspektywy.”, red. Molenda A.Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rada Koła Nauk Politycznych Homo Politicus, Kraków 2011, s. 67 - 85

10.  „Człowiek i polityka. Przykład Republiki Mołdowa", „Horyzonty Polityki”, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” Instytut Politologii, nr 2(2)/2011, str. 129 – 146

11.  "Kształtowanie się systemu politycznego Republiki Mołdowa po upadku ZSRR”, [w] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy Świata. Wspólnota Niepodległych Państw, pod red. M. Smolenia Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011, s. 361-380

12.  „Współpraca Ukrainy i Mołdowy na rzecz bezpieczeństwa w regionie” w publikacji pokonferencyjnej pod tytułem „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym”, Wydział Administracyjno-Humanistyczny Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Kielce, 2011, s. 212-223

13.  „Współpraca gospodarcza i polityczna ChRL i Republiki Mołdowy”, [w] China go global., pod red. prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak i dr Tomasz Kamiński Zakład Azji Wschodniej Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2012, s. 65-82

14.  „Miejsce i rola Kazachstanu na obszarze Azji Centralnej b. ZSRR”, [w] „Mocarstwa i Mocarstwowość: perspektywa azjatycka”, pod red. M. Pietrasiak, Piotrków Trybunalski 2012, s. 117-132

15.  „Grupy interesu i ich cechy na przykładzie Polski”, [w] „Dylematy polskiej demokracji”, pod red. Ł. Danel, J. Kornaś, UEK, Kraków  2012, s. 337-355

16.  „Wybrane badania ukraińskie na temat kryzysu finasowo-gospodarczego w skali świata, Europy i Ukrainy”, [w] Prawno-polityczne wyzwania kryzysu Unii Europejskiej, pod red. E. Cziomera, seria Krakowskie Studia Międzynarodowe, czasopismo Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego, Kraków, nr 3 (IX) 2012, s. 103-107

17.  Людина і політика: на прикладі Республіки Молдови, [w] Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали Vм Міжнародних філософсько-економічних читань (28-29 травня 2012 року, Ірпінь) / Редколегія. Відп. секретар З.Е. Скринник. - Львів, 2012. - 617 с. - с. 88-101.

18.  „Przebieg współpracy polityczno-gospodarczej w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej w latach 2000-2010”, [w] Integracja gospodarcza i handel. Rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie, pod red. K. Budzowski i J. Świerczyńska, Krakowska Akademia A.F. Modrzewskiego w Krakowie, Kraków 2012, str. 107 - 124

19.  „System partyjny Republiki Mołdowa” [w]  Problemy społeczne, polityczne i prawne,  seria Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012, str. 5 - 23

20.  „Współpraca Federacji Rosyjskiej z Rumunia w 2000-2011 roku.”, [w] Ze studiów nad polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej, pod red. M. Pietrasiak, Wyższa Szkoła Handlowa im. Króła Stefana Batowego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2013, str. 127-151

21.  Federacja Rosyjska w okresie prezydentury Borysa Jelcyna (1991-1999). [w] Dwie dekady transformacji gospodarczej i politycznej Federacji Rosyjskiej. Osiągnięcia, problemy, perspektywy., pod red. Ł. Makowski, W. Ross, M. Lorencka, K. Kotulewicz, A. Kaziród, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2013

22.  The impact of the geopolitical pozition of the Republic of Moldova on the direction of its foreign policy after the collapse of the former USSR, [w] Moldova. In search of its own place in Europe, pod red. N. Cwitinskaja i P. Oleksy, Instytut Europy Wschodniej Katedra Historii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Epigram, Poznań 2013, str. 23-39

23.  Reformy gospodarcze w Republice Mołdawii i ich wyniki, [w] Spotkania polsko-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka, pod red. M. Kosienkowski, Episteme, Lublin 2013, str. 203 – 225

24.  Tourism as the Priority for the Economic Development of Modern Georgia = Turystyka jako priorytet rozwoju gospodarczego współczesnej Gruzji, [w] Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [red. Stanisław OWSIAK]. - no 13 (2015), s. 83-102.

25.  Ctpahicy ictopii cela Ctypča = Chapters of History of the Stârcea Village, [w] Analecta Catholica. - nr 7-8 (2013), s. 239-267. -

26.  Wpływ europejskich procesów integracyjnych na klimat inwestycyjny na Ukrainie, [W]: Rozvitok finansovoī sistemi krain Central'noī ta Shìdnoī Evropi. Vipusk 4 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 4 / [ed. by Oleksiy Druhov, Piotr BULA]. - Lviv : Lviv institute of banking of University of banking of the National bank of Ukraine; Cracow University of Economics, 2014. - S. 12-22.

27.  Polityka bezpieczeństwa Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, [W]: Rozważania nad polityką i bezpieczeństwem współczesnej Europy / red. nauk. Małgorzata Pietrasiak, Sylwester Bębas, Paweł Kowalski. - Piotrków Trybunalski : Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 2014. - S. 61-79.

28.  Przebieg współpracy Polski i Republiki Mołdawii w ramach programu "Partnerstwo Wschodnie" [W]: 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2 / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. - S. 275-288.

29.  Koncepcje ustroju politycznego i ekonomiczno-społecznego Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1989-2011, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014), s. 21-36Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/538.

30.  Grupy interesów i ich wpływ na polski system polityczny, [W]: Polski system polityczny z perspektywy 25 lat : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - S. 133-170.

31.  Współczesne wzajemne zależności między demokracją polityczną, społeczną i ekonomiczną, [W]: Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 55-75.

32.  Nurt ludowy / Karolina KOTULEWICZ // W: Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej / red. nauk. Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 215-272. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-420-5

33.  Višegradskaâ pomoŝʹ stranam "Vostočnogo Partnërstva" , Sovremennaya Evropa = Contemporary Europe. - vol. 72, iss. 6 (2016), s. 72-81. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sov-europe.ru/2016/06-2016.pdf.

34.  Mołdawia i Ukraina między Federacją Rosyjską i Unią Europejską : aspekt gospodarczy, [w] Nowa Polityka Wschodnia / red. nauk. tomu Rafał LISIAKIEWICZ. - nr 2 (13) (2017), s. 60-81. - Summ., rez.. - Tytuł numeru: Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską : nowe wyzwania. Część 2.

35.  Èkonomičeskoe sotrudničestvo stran vostočnogo partnerstva s RF i ES = Economic Cooperation between the Countries of the Eastern Partnership with the Russian Federation and the EU, [W]: Otnošeniâ Višegradskoj četverki i Evropejskogo Soûza s Rossiej : sbornik statej učastnikov XI meždunarodnoj naučnoj konferencii "Rossiâ i Centralʹnaâ Evropa v novyh geopolitičeskih realʹnostâh", Moskva, 1-2 dekabrâ 2016 goda = Relations the Visegrad Countries and European Union with Russia : Proceedings of the XI International Scientific Conference, Moscow, December 1-2, 2016 "Russia and Central Europe in the New Geopolitical Realities" / red. L.N. Šišelina. - Moscow : IE RAN, 2017. - S. 215-242. - Summ. - ISBN 978-5-98163-088-0. - Pełny tekst: http://visegradeurope.ru/wp-content/uploads/Rossiya_i_Tsentralnaya_Evropa__2017_148x210_All_preview-1.pdf

36.  Stosunki bilateralne ChRL i Republiki Mołdawii,[w] Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin, pod red. A. Marszałek-Kawa, T. Dmochowski, Adam Marszałek, Toruń 2018

Monografie:

1.      Dwie dekady transformacji gospodarczej i politycznej Federacji Rosyjskiej : osiągnięcia, problemy, perspektywy, Łukasz Makowski, Wiktor Ross, Małgorzata Lorencka, Karolina KOTULEWICZ, Anita Kaziród. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013. - 193 s.

2.      Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia Tom 2, Unia Europejska jako partner strategiczny Federacji Rosyjskiej na początku XXI wieku. Część 2, Aspekt gospodarczy, - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. - 405 s,

Udział w badaniach statutowych:

2010 – „Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku. Paradygmaty a funkcjonowanie systemu politycznego.” Opracowanie rozdziału na temat: „Funkcjonowanie grup interesu w Polsce w ostatnim 20-leciu”.

2011 – „Przemiany ideowe głównych nurtów współczesnej polskiej myśli politycznej”. Opracowanie rozdziału na temat: „Nurt ludowy. Polskie Stronictwo Ludowe.

2012 – „Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego

2013 - „Polskie modernizacje społeczno-polityczne. Perspektywa historyczna i współczesna

2014 - Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej

2015 - Demokracja współczesna: wymiar polski i międzynarodowy

2016 - Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej


Referaty, artykuły wygłoszone, oddane do druku i przygotowane do oddania do druku

1. „Политика Российской Федерации по отношению к Украине”, Międzynarodowa Ekspercka Konferencja „Nowe partnerstwo dla lepszej przyszłości: społeczno-gospodarcze, polityczne i socjologiczne aspekty”, Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie, 1 czerwca 2012, złożony do druku

2. The security policy of the Collective Security Treaty Organization”, złożony do druku, Federacja Rosyjska

3.  Страницы истории польского села Стырча”, złożony do druku w „Analecta Catolica”, Republika Mołdawia, złożony do druku

4. Polityka bezpieczeństwa Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Ogólnopolska Konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Handlową im. Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim, 8 czerwca 2013 r., Piotrków Trybunalski – referat złożono do druku

5. Polacy w Styrczy - historia i współczesność, udział w projekcie badawczym pod tytułem „Polacy w Mołdawii. Mołdawianie w Polsce” realizowanym przez Katedrę Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – referat żłożono do druku

Inne inicjatywy

Udział w projekcie „Kierunek Połidniowo-Wschodni” realizowany od 1.V.2013 do 31.10.2013 przez Konińską Izbę Gospodarczą i Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej i finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Przygotowanie w ramach projektu szkoleń z zakresu uwarunkowań współpracy polsko-ukraińskiej i polsko-mołdawskiej oraz udział w misjach gospodarczych.