Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango

Seminaria dyplomowe

prof. dr hab. Jerzy Kornaś

Kierunek Europeistyka

 • Historia idei jednoczenia Europy
 • Systemy polityczne współczesnej Europy
 • System polityczny Unii Europejskiej
 • Polityki szczegółowe Unii Europejskiej
 • Stosunki narodowościowe i wyznaniowe w Europie
 • Modele stosunków państwo – kościół w państwach europejskich
 • Państwo socjalne w Europie
 • Współczesne nurty europejskiej myśli politycznej
 • Tradycje i wartości europejskie
 • Polska i Polacy wobec integracji europejskiej
 • Polskie ugrupowania polityczne wobec procesu integracji europejskiej
 • Droga Polski do Unii Europejskiej
 • Procesy przystosowawcze Polski do Unii Europejskiej
 • Tożsamość narodowa Polaków a integracja europejska
 • Traktat Konstytucyjny  Unii Europejskiej
 • Perspektywy i przyszłość Unii Europejskiej

 Kierunek Stosunki Międzynarodowe

 • Współczesne teorie stosunków międzynarodowych
 • Ewolucja układu sił w świecie po II wojnie światowej
 • Pokojowe współistnienie w Europie. Teoria i praktyka
 • Globalizacja a rola państwo narodowego w stosunkach międzynarodowych
 • Współczesne międzynarodowe ruchy polityczne
 • Rola Polski w stosunkach międzynarodowych
 • Stosunki polsko – niemieckie po II wojnie światowej
 • Dylematy stosunków polsko- rosyjskich po 1989 roku
 • Polska polityka zagraniczna przed i po przełomie tranzycyjnym
 • Historyczne koncepcje polskiej polityki zagranicznej
 • Transformacja polityczna  w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
 • Współczesny terroryzm  międzynarodowy. Źródła i przyczyny
 • Międzynarodowa pozycja USA po zakończeniu „zimnej wojny”. Stan i perspektywy.
 • Rola Rosji i Chin w stosunkach międzynarodowych
 • Polityka i siła w stosunkach międzynarodowych

Kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna

 • Demokratyczne państwo prawne a „państwo administracyjne”
 • Rola współczesnej biurokracji w systemie społecznym
 • System instytucjonalny Unii Europejskiej
 • Systemy administracyjne państw europejskich
 • Administracja  w systemie politycznym
 • Historia polskiej administracji
 • Polska Służba Cywilna,
 • Ewolucja roli państwa w gospodarce
 • Organizacje pozarządowe w Polsce
 • Grupy nacisku i ich rola w systemie politycznym
 • Transformacja polskiego systemu politycznego
 • System samorządu terytorialnego w Europie i Polsce
 • Państwo dobrobytu – kryzys czy renesans?
 • Socjalne państwo prawne i socjalna gospodarka rynkowa w RFN
 • Globalizacja a przyszłość państwa narodowego

prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz

Kierunek Stosunki Międzynarodowe

 • Analiza porównawcza stosunków Polski z Ukrainą i Chinami po 1989 roku
 • Dialog energetyczny Rosja – Unia Europejska
 • Izrael wobec kwestii palestyńskiej w świecie wielobiegunowym
 • Kurdowie w stosunkach międzynarodowych
 • Ochrona praw człowieka w obszarze działań Amnesty International na wschodzie – Białoruś, Chiny i Irak
 • Polacy na Białorusi a polska polityka zagraniczna w latach w latach 1994-2010
 • Polityczne, społeczne i gospodarcze aspekty stosunków polsko-litewskich
 • Polityka ONZ w rejonie Bliskiego Wschodu
 • Polityka Stanów Zjednoczonych wobec terroryzmu
 • Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej za prezydentury Borysa Jelcyna – wybrane aspekty polityczne i gospodarcze
 • Polityka zagraniczna Republiki Chińskiej od 1950 roku
 • Polityczne relacje pomiędzy Koreą Południową a krajami Azji i Pacyfiku
 • Powstawanie państw Bliskiego Wschodu w latach 1850-1950 na tle stosunków międzynarodowych
 • Kwestia Krymu w relacjach bilateralnych Rosji i Ukrainy
 • Problem zjednoczenia Chin – koncepcje zjednoczenia wg stron konfliktu a uwarunkowania polityczno-gospodarcze w latach 1971-2008 
 • Relacje Federacji Rosyjskiej z krajami Azji Centralnej
 • Stosunki polityczno-gospodarcze Polski z Federacją Rosyjską w latach 1992-2010                                                                                                                              
 • Stosunki polsko-ukraińskie po 1989 roku
 • Współpraca gospodarcza w ramach ASEAN
 • Współpraca Unii Europejskiej z NATO w kwestii bezpieczeństwa
 • Amerykańska okupacja Japonii 
 • Izolacja międzynarodowa Birmy
 • Państwa BRIC – szanse i zagrożenia
 • Przyczyny i przebieg  konfliktu turecko-kurdyjskiego na przełomie XX i XXI wieku /Kurdystan. Trudna droga do niepodległości                                                                                                       
 • Rozwój gospodarczy tygrysów azjatyckich
 • Rozwój gospodarczy Chin w pierwszej dekadzie XXI wieku. Szanse i zagrożenia
 • Stosunki rosyjsko-chińskie po 1991 r. Aspekt gospodarczy i polityczny
 • Społeczeństwo chińskie w okresie transformacji 
 • Stosunki chińsko-tajwańskie 
 • Teoretyczny rozwój syjonizmu
 • Współpraca gospodarcza między Polską i ChRL
 • Kobieta w świecie biznesu i polityki  w krajach arabskich
 • Prawa kobiet w krajach arabskich
 • Problem łamania praw człowieka w ChRL w okresie przemian gospodarczych na przełomie XX i XXI wieku
 • Problemy wybranych państw Azji Centralnej
 • Stosunki między ChRL a Federacją Rosyjską w latach 1992-2010
 • Stosunki gospodarcze ChRL z wybranymi państwami od 1979 r.
 • Stosunki polsko-izraelskie
 • Stosunki polsko-japońskie
 • Stosunki polsko-rosyjskie
 • Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1991-2010

Kierunek Europeistyka

 • Dialog energetyczny Rosja – Unia Europejska
 • Polityka regionalna Chin wobec wybranych krajów Azji Południowo-Wschodniej
 • Przebieg transformacji w Polsce i jej wpływ na strukturę handlu zagranicznego  / Handel zagraniczny Polski i wpływ transformacji na jego wolumen
 • Stany Zjednoczone w polskiej polityce zagranicznej po 1989 r.
 • Stosunki australijsko-amerykańskie
 • Stosunki polsko-brytyjskie po 1989 roku

prof. UEK dr hab. Joanna Dzwończyk

Obszary tematyczne dla zainteresowanych seminariami:

 • Współczesna demokracja,
 • Zachowania wyborcze.
 • Teoria i praktyka populizmu.
 • Globalizacja i jej skutki.
 • Trzeci sektor w Polsce.
 • Transformacja społeczeństw postsocjalistycznych (ze szczególnym uwzględnieniem Polski).
 • Marketing polityczny i wyborczy.
 • Kapitał społeczny.
 • Społeczeństwo obywatelskie.
 • Kultura polityczna.

dr Łukasz Danel

Obszary tematyczne dla zainteresowanych seminariami:

 • Systemy polityczne współczesnych państw
 • Przemiany polityczne w Europie i na świecie po II wojnie światowej
 • Geopolityka światowa
 • Polityka międzynarodowa
 • Transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Procesy demokratyzacyjne we współczesnym świecie
 • Historyczne i współczesne uwarunkowania władzy niedemokratycznej
 • Konflikty polityczne i militarne na świecie
 • Geneza i rozwój ruchu socjaldemokratycznego
 • Wybory i systemy wyborcze
 • Partie polityczne i systemy partyjne państw współczesnych
 • Struktura i funkcjonowanie Unii Europejskiej

dr Agnieszka Latosińska

Tematyka seminariów licencjackich:

 • Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej
 • Stosunki polsko-ukraińskie
 • Konstytucjonalizm polski
 • Konflikty na Bliskim Wschodzie
 • Faszyzm włoski
 • Nazizm w Niemczech
 • Problem narodu i państwa żydowskiego po II wojnie światowej
 • Francja a kraje Maghrebu
 • Służby specjalne w relacjach wschód-Zachód
 • Wywiad i kontrwywiad
 • Bezpieczeństwo państwa

dr Karolina Kotulewicz

Tematyka seminariów licencjackich:

 1. Stosunki międzynarodowe:
  • procesy integracyjne na obszarze WNP i ich kierunki
  • relacje krajów WNP z Federacją Rosyjską
  • stosunki bilateralne krajów WNP
  • stosunki Unii Europejskiej z krajami WNP
  • stosunki Polski z krajami WNP
  • Polityka zagraniczna Republiki Mołdowy
  • Polonia na Wschodzie
  • stosunki w rejonie Azji Wschodniej
 2. Przemiany polityczno-społeczne i gospodarcze w krajach WNP:
  • transformacja polityczna i gospodarcza w krajach WNP
  • uwarunkowania współpracy politycznej i gospodarczej z krajami WNP
 3. Bezpieczeństwo międzynarodowe:
  • Konflikty na obszarze WNP
  • Polityka bezpieczeństwa na obszarze WNP
 4. Systemy polityczne:
  • Systemy polityczne państw b. ZSRR
  • Systemy polityczne krajów Europy Środkowej

dr  Dominika Karwoth-Zielińska

Tematyka seminariów licencjackich:

 • terroryzm międzynarodowy
 • współczesne konflikty polityczne
 • współczesne konflikty społeczne w Europie
 • bezpieczeństwo wewnętrzne PL
 • bezpieczeństwo wewnętrzne UE
 • przestępczość zorganizowana w Europie
 • migracje

dr Rafał Lisiakiewicz

Tematyka seminariów licencjackich:

 1. Stosunki międzynarodowe:
  • Relacje polsko-rosyjskie
  • Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej
  • Polityka zagraniczna Polski
  • Polityka wschodnia Polski
  • Polityka wschodnia Unii Europejskiej
  • Relacje Unia Europejska-Rosja
  • Procesy polityczne i gospodarcze na obszarze WNP
  • Relacje Azja-Europa
 2. Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo energetyczne Polski
  • Problematyka eksportu surowców energetycznych z terenu WNP
  • Konflikty na obszarze WNP
  • NATO a obszar WNP
 3. Historia Polski i historia powszechna – w szczególności dzieje najnowsze
  • Historia Polski
  • Historia Rosji
  • Przemiany polityczne w Europie Wschodniej
 4. Systemy polityczne:
  • System polityczny Federacji Rosyjskiej
  • Systemy polityczne państw postradzieckich