Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango

Seminaria dyplomowe

prof. dr hab. Jerzy Kornaś

Kierunek Europeistyka

 • Historia idei jednoczenia Europy
 • Systemy polityczne współczesnej Europy
 • System polityczny Unii Europejskiej
 • Polityki szczegółowe Unii Europejskiej
 • Stosunki narodowościowe i wyznaniowe w Europie
 • Modele stosunków państwo – kościół w państwach europejskich
 • Państwo socjalne w Europie
 • Współczesne nurty europejskiej myśli politycznej
 • Tradycje i wartości europejskie
 • Polska i Polacy wobec integracji europejskiej
 • Polskie ugrupowania polityczne wobec procesu integracji europejskiej
 • Droga Polski do Unii Europejskiej
 • Procesy przystosowawcze Polski do Unii Europejskiej
 • Tożsamość narodowa Polaków a integracja europejska
 • Traktat Konstytucyjny  Unii Europejskiej
 • Perspektywy i przyszłość Unii Europejskiej

 Kierunek Stosunki Międzynarodowe

 • Współczesne teorie stosunków międzynarodowych
 • Ewolucja układu sił w świecie po II wojnie światowej
 • Pokojowe współistnienie w Europie. Teoria i praktyka
 • Globalizacja a rola państwo narodowego w stosunkach międzynarodowych
 • Współczesne międzynarodowe ruchy polityczne
 • Rola Polski w stosunkach międzynarodowych
 • Stosunki polsko – niemieckie po II wojnie światowej
 • Dylematy stosunków polsko- rosyjskich po 1989 roku
 • Polska polityka zagraniczna przed i po przełomie tranzycyjnym
 • Historyczne koncepcje polskiej polityki zagranicznej
 • Transformacja polityczna  w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
 • Współczesny terroryzm  międzynarodowy. Źródła i przyczyny
 • Międzynarodowa pozycja USA po zakończeniu „zimnej wojny”. Stan i perspektywy.
 • Rola Rosji i Chin w stosunkach międzynarodowych
 • Polityka i siła w stosunkach międzynarodowych

Kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna

 • Demokratyczne państwo prawne a „państwo administracyjne”
 • Rola współczesnej biurokracji w systemie społecznym
 • System instytucjonalny Unii Europejskiej
 • Systemy administracyjne państw europejskich
 • Administracja  w systemie politycznym
 • Historia polskiej administracji
 • Polska Służba Cywilna,
 • Ewolucja roli państwa w gospodarce
 • Organizacje pozarządowe w Polsce
 • Grupy nacisku i ich rola w systemie politycznym
 • Transformacja polskiego systemu politycznego
 • System samorządu terytorialnego w Europie i Polsce
 • Państwo dobrobytu – kryzys czy renesans?
 • Socjalne państwo prawne i socjalna gospodarka rynkowa w RFN
 • Globalizacja a przyszłość państwa narodowego

prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz

Kierunek Stosunki Międzynarodowe

 • Analiza porównawcza stosunków Polski z Ukrainą i Chinami po 1989 roku
 • Dialog energetyczny Rosja – Unia Europejska
 • Izrael wobec kwestii palestyńskiej w świecie wielobiegunowym
 • Kurdowie w stosunkach międzynarodowych
 • Ochrona praw człowieka w obszarze działań Amnesty International na wschodzie – Białoruś, Chiny i Irak
 • Polacy na Białorusi a polska polityka zagraniczna w latach w latach 1994-2010
 • Polityczne, społeczne i gospodarcze aspekty stosunków polsko-litewskich
 • Polityka ONZ w rejonie Bliskiego Wschodu
 • Polityka Stanów Zjednoczonych wobec terroryzmu
 • Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej za prezydentury Borysa Jelcyna – wybrane aspekty polityczne i gospodarcze
 • Polityka zagraniczna Republiki Chińskiej od 1950 roku
 • Polityczne relacje pomiędzy Koreą Południową a krajami Azji i Pacyfiku
 • Powstawanie państw Bliskiego Wschodu w latach 1850-1950 na tle stosunków międzynarodowych
 • Kwestia Krymu w relacjach bilateralnych Rosji i Ukrainy
 • Problem zjednoczenia Chin – koncepcje zjednoczenia wg stron konfliktu a uwarunkowania polityczno-gospodarcze w latach 1971-2008 
 • Relacje Federacji Rosyjskiej z krajami Azji Centralnej
 • Stosunki polityczno-gospodarcze Polski z Federacją Rosyjską w latach 1992-2010                                                                                                                              
 • Stosunki polsko-ukraińskie po 1989 roku
 • Współpraca gospodarcza w ramach ASEAN
 • Współpraca Unii Europejskiej z NATO w kwestii bezpieczeństwa
 • Amerykańska okupacja Japonii 
 • Izolacja międzynarodowa Birmy
 • Państwa BRIC – szanse i zagrożenia
 • Przyczyny i przebieg  konfliktu turecko-kurdyjskiego na przełomie XX i XXI wieku /Kurdystan. Trudna droga do niepodległości                                                                                                       
 • Rozwój gospodarczy tygrysów azjatyckich
 • Rozwój gospodarczy Chin w pierwszej dekadzie XXI wieku. Szanse i zagrożenia
 • Stosunki rosyjsko-chińskie po 1991 r. Aspekt gospodarczy i polityczny
 • Społeczeństwo chińskie w okresie transformacji 
 • Stosunki chińsko-tajwańskie 
 • Teoretyczny rozwój syjonizmu
 • Współpraca gospodarcza między Polską i ChRL
 • Kobieta w świecie biznesu i polityki  w krajach arabskich
 • Prawa kobiet w krajach arabskich
 • Problem łamania praw człowieka w ChRL w okresie przemian gospodarczych na przełomie XX i XXI wieku
 • Problemy wybranych państw Azji Centralnej
 • Stosunki między ChRL a Federacją Rosyjską w latach 1992-2010
 • Stosunki gospodarcze ChRL z wybranymi państwami od 1979 r.
 • Stosunki polsko-izraelskie
 • Stosunki polsko-japońskie
 • Stosunki polsko-rosyjskie
 • Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1991-2010

Kierunek Europeistyka

 • Dialog energetyczny Rosja – Unia Europejska
 • Polityka regionalna Chin wobec wybranych krajów Azji Południowo-Wschodniej
 • Przebieg transformacji w Polsce i jej wpływ na strukturę handlu zagranicznego  / Handel zagraniczny Polski i wpływ transformacji na jego wolumen
 • Stany Zjednoczone w polskiej polityce zagranicznej po 1989 r.
 • Stosunki australijsko-amerykańskie
 • Stosunki polsko-brytyjskie po 1989 roku

prof. UEK dr hab. Joanna Dzwończyk

Obszary tematyczne dla zainteresowanych seminariami:

 • Współczesna demokracja,
 • Zachowania wyborcze.
 • Teoria i praktyka populizmu.
 • Globalizacja i jej skutki.
 • Trzeci sektor w Polsce.
 • Transformacja społeczeństw postsocjalistycznych (ze szczególnym uwzględnieniem Polski).
 • Marketing polityczny i wyborczy.
 • Kapitał społeczny.
 • Społeczeństwo obywatelskie.
 • Kultura polityczna.

dr Łukasz Danel

Obszary tematyczne dla zainteresowanych seminariami:

 • Systemy polityczne współczesnych państw
 • Przemiany polityczne w Europie i na świecie po II wojnie światowej
 • Geopolityka światowa
 • Polityka międzynarodowa
 • Transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Procesy demokratyzacyjne we współczesnym świecie
 • Historyczne i współczesne uwarunkowania władzy niedemokratycznej
 • Konflikty polityczne i militarne na świecie
 • Geneza i rozwój ruchu socjaldemokratycznego
 • Wybory i systemy wyborcze
 • Partie polityczne i systemy partyjne państw współczesnych
 • Struktura i funkcjonowanie Unii Europejskiej

dr Agnieszka Latosińska

Tematyka seminariów licencjackich:

 • Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej
 • Stosunki polsko-ukraińskie
 • Konstytucjonalizm polski
 • Konflikty na Bliskim Wschodzie
 • Faszyzm włoski
 • Nazizm w Niemczech
 • Problem narodu i państwa żydowskiego po II wojnie światowej
 • Francja a kraje Maghrebu
 • Służby specjalne w relacjach wschód-Zachód
 • Wywiad i kontrwywiad
 • Bezpieczeństwo państwa

dr Karolina Kotulewicz

Tematyka seminariów licencjackich:

 1. Stosunki międzynarodowe:
  • procesy integracyjne na obszarze WNP i ich kierunki
  • relacje krajów WNP z Federacją Rosyjską
  • stosunki bilateralne krajów WNP
  • stosunki Unii Europejskiej z krajami WNP
  • stosunki Polski z krajami WNP
  • Polityka zagraniczna Republiki Mołdowy
  • Polonia na Wschodzie
  • stosunki w rejonie Azji Wschodniej
 2. Przemiany polityczno-społeczne i gospodarcze w krajach WNP:
  • transformacja polityczna i gospodarcza w krajach WNP
  • uwarunkowania współpracy politycznej i gospodarczej z krajami WNP
 3. Bezpieczeństwo międzynarodowe:
  • Konflikty na obszarze WNP
  • Polityka bezpieczeństwa na obszarze WNP
 4. Systemy polityczne:
  • Systemy polityczne państw b. ZSRR
  • Systemy polityczne krajów Europy Środkowej

dr  Dominika Karwoth-Zielińska

Tematyka seminariów licencjackich:

 • terroryzm międzynarodowy
 • współczesne konflikty polityczne
 • współczesne konflikty społeczne w Europie
 • bezpieczeństwo wewnętrzne PL
 • bezpieczeństwo wewnętrzne UE
 • przestępczość zorganizowana w Europie
 • migracje

dr Rafał Lisiakiewicz

Tematyka seminariów licencjackich:

 1. Stosunki międzynarodowe:
  • Relacje polsko-rosyjskie
  • Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej
  • Polityka zagraniczna Polski
  • Polityka wschodnia Polski
  • Polityka wschodnia Unii Europejskiej
  • Relacje Unia Europejska-Rosja
  • Procesy polityczne i gospodarcze na obszarze WNP
  • Relacje Azja-Europa
 2. Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo energetyczne Polski
  • Problematyka eksportu surowców energetycznych z terenu WNP
  • Konflikty na obszarze WNP
  • NATO a obszar WNP
 3. Historia Polski i historia powszechna – w szczególności dzieje najnowsze
  • Historia Polski
  • Historia Rosji
  • Przemiany polityczne w Europie Wschodniej
 4. Systemy polityczne:
  • System polityczny Federacji Rosyjskiej
  • Systemy polityczne państw postradzieckich