Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli

Praktyki

 • Opiekun Praktyk – dr Karolina Kotulewicz

 • Katedra Nauk Politycznych daje możliwość odbycia praktyk studenckich, które pomagają w nabyciu doświadczenia praktycznego i umożliwiają dokonanie pierwszego kroku na drodze rozwoju kariery zawodowej.

 • Studenckie praktyki zawodowe mają na celu: 

  • poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
  • kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, itp., 
  • pogłębianie wiedzy o poszczególnych branżach gospodarki,
  • stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy, a także - w miarę możliwości:
  • poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organów Wspólnot Europejskich, itp.,
  • szerzenie znajomości języków obcych.
 • Praktyka może być odbywana w wybranym przez studenta podmiocie gospodarczym lub instytucji, w kraju lub za granicą, której profil działania umożliwia studentowi zrealizowanie celów opisanych w §2.  

 • Student może skorzystać z oferty praktyk studenckich, przedstawionej w elektronicznej bazie danych, utworzonej przez działające w Uczelni Akademickie Centrum Kariery. Baza dostępna jest na stronie internetowej ACK pod adresem www.kariery.uek.krakow.pl

 • Czas trwania praktyk:
  • Długość praktyki - nie krócej niż 3 tygodnie.
 • Praktyka zawodowa odbywana jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Uczelnią, organizatorem praktyki oraz studentem. Stąd wynika obowiązek przedstawienia Opiekunowi Praktyk 3-ch egzemplarzy w/w umowy. Do każdej umowy osobno musi być dołączony – Raport z Praktyk. Wzór umowy oraz raportu można pobrać poniżej (załącznik nr 1 i załącznik nr 2).

 • Na równi z odbyciem praktyki może być potraktowana praca zawodowa studenta. Rozumie się przez nią zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub innej umowy (np.cywilnoprawnej), a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej zgodnej z profilem, o którym mowa w § 4 ust.1 Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych. W celu uznania pracy zawodowej jako ekwiwalentu praktyki, student składa wniosek, którego wzór określa załącznik nr 3 do w/w regulaminu.

 • Student zobowiązany jest do wykupienia w okresie odbywania praktyki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dokument potwierdzający ubezpieczenie jest załącznikiem do umowy o praktykę.


W okresie 2010-2014 studenci kierunku Stosunki Międzynarodowe I i II stopnia odbyli praktyki w następujących podmiotach administracji państwowej i samorządowej:

 • Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie
 • Narodowy Bank Polski
 • Centrum Studiów Polska-Azja
 • Komenda Powiatowa Policji w Sanoku
 • Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA
 • Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
 • Świętokrzyski Urząd Miast
 • Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Urząd Gminy w Kłaju
 • Urząd Miasta i Gminy Bnostek
 • Urząd Miasta w Chojnowie
 • Urząd Miasta Jasło
 • Urząd Miasta Kielce
 • Urząd Miasta Krakowa
 • Urząd Miasta Nowego Sącza
 • Urząd Miasta Sanok
 • Urząd Miasta Rzeszowa
 • Urząd Miejski w Wadowicach


Ponadto praktyki odbywały się w organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym:

 • AIESEC w Krakowie (UEK)
 • Fundacja Sztuk Wizualnych w Krakowie
 • Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe „Klub Jagielloński”
 • Polska Akcja Humanitarna
 • Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”
 • Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
 • Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzynarodowych
 • Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ „Instytut Konfucjusza w Krakowie”.


Ponadto część praktyk odbytych zostało w przedstawicielstwach dyplomatycznych innych krajów (Konsulat Królestwa Danii ) i za granicą:

 • Ambasada RP w Austrii – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
 • Ambasada RP w Madrycie – Wydział Promocji i Handlu Zagranicznego
 • Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacji Międzynarodowych w Wiedniu
 • BRM Marine SARL (Biel/Bienne – Szwajcaria)
 • First Choice Konsulting (Hyderabad – Indie) przy współpracy AIESEC UEK
 • Konsulat Generalny RP w Grodnie
 • Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu (Ukraina)
 • Związek Polaków na Ukrainie. Oddział

Ponadto, studenci w ww. okresie odbyli  praktyki  w wiodących na rynku polskim firmach:

 • Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Rohling Suus Logistics S.A. w Skawinie
 • Elekrolux Poland Sp. z o.o.
 • Henkel Polska Sp. z o.o.
 • Multibank
 • BRE Bank
 • Scanmed Multimedis
 • Bank DNB Nord
 • ThyssenKrupp Energostal S.A. (Toruń)
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Hitachi Europe LTD
 • ABM Investment Sp. z o.o.
 •  ITI Neovision Sp. z o.o. (TVN)
 • Hygrogór Sp. z o.o. (Bielsko-Biała)
 • EuroAzja Cargo sernice Sp. z o.o.
 • Kabel – Kraków
 • Onduline PRODUCTION Sp. z o.o. (Mielec)
 • Targon Dom Maklerski S.A.
 • Capgemini Polska Sp. z o.o.

Pozostałe:

 • Biuro poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego
 • Biuro poselskie Poseł Beaty Małeckiej-Libery