Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec

Prof. dr hab. Jerzy Kornaś

Notka biograficzna

Jerzy KornaśKierownik Katedry Nauk Politycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr nauk politycznych (Uniwersytet Jagielloński, 1982 r.), dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych - myśli politycznej (Uniwersytet Wrocławski, 1997 r.). Pracuje w Katedrze od 1974 roku. Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie a także Senackiej Komisji ds. Wydawnictw; od 2012 roku Pełnomocnik Rektora UEK ds. Jakości KSztałcenia; Członek Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie im. Janusza Korczaka (z ramienia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej); Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych; Redaktor naczelny czasopisma "Krakowskie Studia Małopolskie".

Kontakt

Pawilon B, pokój 472

Tel.: (012) 293-53-88

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zainteresowania naukowe

 • współczesna myśl polityczna
 • polska myśl polityczna XIX – XXI w.
 • myśl polityczna Narodowej Demokracji
 • elity polityczne II Rzeczypospolitej
 • system polityczny PRL
 • transformacja ustrojowa i system polityczny Rzeczypospolitej Polskiej
 • służba cywilna w Polsce
 • globalizacja a współczesne państwo

Publikacje

Opublikowane prace książkowe 2005-2010:

 1. Partie polityczne: permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, pod redakcją naukową Jerzego Kornasia, Wydawnictwo Naukowe  Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach, Kielce 2005, ss. 344.
 2. Nowoczesny „Lewiatan”. Studia nad współczesnym państwem pod redakcją naukową Jerzego Kornasia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2006, ss. 480.
 3. Stracone nadzieje. Szkice z myśli społeczno-politycznej Stronnictwa Narodowego w latach 1928-1945, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009,ss.158.
 4. Idea ustrojowa a rzeczywistość „IV Rzeczypospolitej” pod redakcją Jerzego Kornasia, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 9, Kraków 2010, ss.458.
 5. Transformacja polska – oczekiwania i rzeczywistość pod redakcją Joanny Dzwończyk i Jerzego Kornasia. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 12, Kraków 2010, ss. 368.

Opublikowane artykuły naukowe 2005-2011:

 1. Naród i państwo w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego 1928 – 1939    „Zeszyty  Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” nr 676. Prace z zakresu nauk politycznych, Kraków 2005.
 2. Administracja publiczna w Polsce w: Administracja Publiczna pod redakcją  naukową Jerzego Husnera Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydanie II uaktualnione, Warszawa 2005, s. 103 – 143
 3. Przesłanki kryzysu i dekompozycji Sojuszu Lewicy Demokratycznej w:  Partie polityczne: permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, pod redakcją naukową Jerzego Kornasia, Wydawnictwo Naukowe  Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach, Kielce 2005, s. 171 – 188.
 4. Socjaldemokracja polska a dziedzictwo przeszłości, w: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 706. Prace z zakresu nauk politycznych, Kraków 2006, s. 81 – 104.
 5. Polskie zmagania z Lewiatanem, w: Nowoczesny „Lewiatan”. Studia nad współczesnym państwem pod redakcją naukową Jerzego Kornasia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2006, s. 301 – 326.
 6. Administracja Publiczna w Polsce w: Administracja Publiczna pod redakcją naukową Jerzego Hausnera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 Wyd. II uaktualnione, s. 103 – 143.
 7. Miejsce Socjaldemokracji RP w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990 – 1999. „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” nr 749, Kraków 2007, s. 41-55.
 8. Myśl państwowa Narodowej Demokracji do połowy XX wieku, w: Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości pod red. J. Farysia, T. Sikorskiego, P. Słowińskiego, T. I, Gorzów Wielkopolski 2007, s.239-257.
 9. Inteligencja w myśli politycznej Narodowej Demokracji, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” nr  779 , Kraków 2008, 29-44.
 10. Myśl państwowa Stanisława Głąbińskiego, w: Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje –ludzie-działalność pod red. Tomasza Sikorskiego, Adama Wątora, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2008, s. 340-354.
 11. Demokracja a „IV Rzeczpospolita”, w: Studia z nauk społecznych i humanistycznych pod red. Jerzego Juchnowskiego i Mariana S. Wolańskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3034, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 439-450.
 12. Idealizm i realizm polityczny na tle doświadczeń budowy państwa polskiego w XX i XXI wieku, w: Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Transfer nowoczesnych idei, wartości, instytucji i mechanizmów pod red. Marka Barańskiego, „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2008, s.  120-138.
 13. Polska służba cywilna – problemy rozwoju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 803, Kraków 2009, s. 23-44.
 14. Globalizacja a państwo narodowe  (współautor Joanna Dzwończyk), „Zeszyty  Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej Almamer”, nr  2, Warszawa 2009, s.93- 108.
 15. Emergencja, konsolidacja i dekompozycja głównego nurtu socjaldemokracji   polskiej po 1989 r., w: Lewica w III RP. Instytucjonalizacja i otoczenie. Problemy wybrane, pod redakcją Krzysztofa Janika, Wydawnictwo Adam  Marszałek, Toruń 2010, s. 29 – 52.
 16. Profesor Erhard Cziomer. Refleksja z perspektywy 35 lat, w: Profesor Erhard      Cziomer w  40- lecie pracy naukowej, redakcja Marcin Lasoń, Kraków 2010, s.13 -15.
 17. Bezpieczeństwo zewnętrzne II RP w myśli politycznej Narodowej Demokracji, w: Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego pod redakcją Klemensa Budzowskiego, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,  Kraków 2010, s. 7- 22.
 18. Państwo demokratyczne  a polityka historyczna ”IV Rzeczypospolitej”, w: Idea ustrojowa a rzeczywistość „IV Rzeczypospolitej” pod redakcją Jerzego Kornasia, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 9, Kraków 2010, s. 193 – 206.
 19. Stanisław Głąbiński o ustroju państwa i ”gospodarstwie narodowym” w: Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi – Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Wydawnictwo UEK, Kraków 2010, s. 159 – 180.
 20. Ustrój konstytucyjny RP i projekty jego modyfikacji, w: Myśl i Polityka. Księga    pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu, redakcja naukowa Bogda Szlachta, Kraków 2011, s. 347 – 358.