Politycy są jak pieluchy - powinni być zmieniani często i z tego samego powodu. Tony Blair
W polityce, jeśli chcecie słów, zwróćcie się do mężczyzny, lecz jeśli chcecie czynów - zwróćcie się do kobiety. Margaret Thatcher
Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz, od polityki. Stanisław Jerzy Lec
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. Napoleon Bonaparte
Polityka jest poprawianiem świata, które nigdy się nie kończy. Sakaguchi Ango
Ponieważ polityk sam nie wierzy w to, co mówi, jest zaskoczony, gdy inni mu wierzą. Charles de Gaulle
Politycy wszędzie są tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki. Nikita Chruszczow
Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów. Niccolò Machiavelli
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Tse-tung
Polityka jest jedną z gałęzi przemysłu rozrywkowego. Frank Zappa

Prof. dr hab. Jerzy Kornaś

Notka biograficzna

Jerzy KornaśKierownik Katedry Nauk Politycznych (do 30 IX 2019 r.), profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr nauk politycznych (Uniwersytet Jagielloński, 1982 r.), dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych - myśli politycznej (Uniwersytet Wrocławski, 1997 r.). Pracuje w Katedrze od 1974 roku. Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie a także Senackiej Komisji ds. Wydawnictw; od 2012 roku Pełnomocnik Rektora UEK ds. Jakości KSztałcenia; Członek Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie im. Janusza Korczaka (z ramienia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej); Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych; Redaktor naczelny czasopisma "Krakowskie Studia Małopolskie".

Kontakt

Pawilon B, pokój 472

Tel.: (012) 293-53-88

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zainteresowania naukowe

 • współczesna myśl polityczna
 • polska myśl polityczna XIX – XXI w.
 • myśl polityczna Narodowej Demokracji
 • elity polityczne II Rzeczypospolitej
 • system polityczny PRL
 • transformacja ustrojowa i system polityczny Rzeczypospolitej Polskiej
 • służba cywilna w Polsce
 • globalizacja a współczesne państwo

Publikacje

Opublikowane prace książkowe 2005-2010:

 1. Partie polityczne: permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, pod redakcją naukową Jerzego Kornasia, Wydawnictwo Naukowe  Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach, Kielce 2005, ss. 344.
 2. Nowoczesny „Lewiatan”. Studia nad współczesnym państwem pod redakcją naukową Jerzego Kornasia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2006, ss. 480.
 3. Stracone nadzieje. Szkice z myśli społeczno-politycznej Stronnictwa Narodowego w latach 1928-1945, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009,ss.158.
 4. Idea ustrojowa a rzeczywistość „IV Rzeczypospolitej” pod redakcją Jerzego Kornasia, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 9, Kraków 2010, ss.458.
 5. Transformacja polska – oczekiwania i rzeczywistość pod redakcją Joanny Dzwończyk i Jerzego Kornasia. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 12, Kraków 2010, ss. 368.

Opublikowane artykuły naukowe 2005-2011:

 1. Naród i państwo w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego 1928 – 1939    „Zeszyty  Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” nr 676. Prace z zakresu nauk politycznych, Kraków 2005.
 2. Administracja publiczna w Polsce w: Administracja Publiczna pod redakcją  naukową Jerzego Husnera Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydanie II uaktualnione, Warszawa 2005, s. 103 – 143
 3. Przesłanki kryzysu i dekompozycji Sojuszu Lewicy Demokratycznej w:  Partie polityczne: permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, pod redakcją naukową Jerzego Kornasia, Wydawnictwo Naukowe  Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach, Kielce 2005, s. 171 – 188.
 4. Socjaldemokracja polska a dziedzictwo przeszłości, w: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 706. Prace z zakresu nauk politycznych, Kraków 2006, s. 81 – 104.
 5. Polskie zmagania z Lewiatanem, w: Nowoczesny „Lewiatan”. Studia nad współczesnym państwem pod redakcją naukową Jerzego Kornasia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2006, s. 301 – 326.
 6. Administracja Publiczna w Polsce w: Administracja Publiczna pod redakcją naukową Jerzego Hausnera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 Wyd. II uaktualnione, s. 103 – 143.
 7. Miejsce Socjaldemokracji RP w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990 – 1999. „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” nr 749, Kraków 2007, s. 41-55.
 8. Myśl państwowa Narodowej Demokracji do połowy XX wieku, w: Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości pod red. J. Farysia, T. Sikorskiego, P. Słowińskiego, T. I, Gorzów Wielkopolski 2007, s.239-257.
 9. Inteligencja w myśli politycznej Narodowej Demokracji, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” nr  779 , Kraków 2008, 29-44.
 10. Myśl państwowa Stanisława Głąbińskiego, w: Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje –ludzie-działalność pod red. Tomasza Sikorskiego, Adama Wątora, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2008, s. 340-354.
 11. Demokracja a „IV Rzeczpospolita”, w: Studia z nauk społecznych i humanistycznych pod red. Jerzego Juchnowskiego i Mariana S. Wolańskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3034, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 439-450.
 12. Idealizm i realizm polityczny na tle doświadczeń budowy państwa polskiego w XX i XXI wieku, w: Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Transfer nowoczesnych idei, wartości, instytucji i mechanizmów pod red. Marka Barańskiego, „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2008, s.  120-138.
 13. Polska służba cywilna – problemy rozwoju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 803, Kraków 2009, s. 23-44.
 14. Globalizacja a państwo narodowe  (współautor Joanna Dzwończyk), „Zeszyty  Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej Almamer”, nr  2, Warszawa 2009, s.93- 108.
 15. Emergencja, konsolidacja i dekompozycja głównego nurtu socjaldemokracji   polskiej po 1989 r., w: Lewica w III RP. Instytucjonalizacja i otoczenie. Problemy wybrane, pod redakcją Krzysztofa Janika, Wydawnictwo Adam  Marszałek, Toruń 2010, s. 29 – 52.
 16. Profesor Erhard Cziomer. Refleksja z perspektywy 35 lat, w: Profesor Erhard      Cziomer w  40- lecie pracy naukowej, redakcja Marcin Lasoń, Kraków 2010, s.13 -15.
 17. Bezpieczeństwo zewnętrzne II RP w myśli politycznej Narodowej Demokracji, w: Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego pod redakcją Klemensa Budzowskiego, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,  Kraków 2010, s. 7- 22.
 18. Państwo demokratyczne  a polityka historyczna ”IV Rzeczypospolitej”, w: Idea ustrojowa a rzeczywistość „IV Rzeczypospolitej” pod redakcją Jerzego Kornasia, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 9, Kraków 2010, s. 193 – 206.
 19. Stanisław Głąbiński o ustroju państwa i ”gospodarstwie narodowym” w: Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi – Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Wydawnictwo UEK, Kraków 2010, s. 159 – 180.
 20. Ustrój konstytucyjny RP i projekty jego modyfikacji, w: Myśl i Polityka. Księga    pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu, redakcja naukowa Bogda Szlachta, Kraków 2011, s. 347 – 358.

PUBLIKACJE ZA LATA 2011 - 2018

 1. Wstęp, w: Transformacja polska – oczekiwania i rzeczywistość pod redakcją Joanny Dzwończyk i Jerzego Kornasia, cz. II, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 7-9.
 1. Polska transformacja – modernizacja a regresywna tradycja, w: Transformacja  polska – oczekiwania i rzeczywistość pod redakcją Joanny Dzwończyk i Jerzego Kornasia, cz. II, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków  2011, s. 21-37.
 1. Przedmowa, w: Problemy polskiej transformacji pod redakcją Jerzego Kornasia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,   Kielce 2011, s. 7-9.
 1. Tradycje konstytucyjne Polaków a współczesne projekty rewizji konstytucji, w: Problemy polskiej transformacji pod redakcją Jerzego Kornasia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,  Kielce 2011, s.167 – 189.
 1. Przesłanki wyjścia Sojuszu Lewicy Demokratycznej z impasu politycznego, w: Ruch socjaldemokratyczny w    Rzeczypospolitej Polskiej (1989 – 2011) pod  redakcją Krystyny Leszczyńskiej i Edwarda Olszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2011, s.145 – 179.
 2. Polskie modernizacje społeczno-polityczne (refleksje historyczne), w: Polska – Europa- Świat. Prace politologiczne i historyczne pod redakcją Marii Marczewskeij – Rytko i Stefana Stępnia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 771 – 789.
 3. Recenzja książki Michała Śliwy pt. Demokracja polska . Ideee – ludzie – dzieje, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Problemy społeczne, polityczne i prawne , Kraków 2012, nr 882, s.169 – 175.
 4. Przedmowa,  w: Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej. Szkice i materiały, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 5.   Przedmowa, w: Dylematy polskiej demokracji pod redakcją naukową Łukasza Danela i Jerzego Kornasia , Wydawca Fundacja GAP , Kraków 2012, s. 11 – 17.
 6. Socjaldemokratyczny model demokracji w Polsce, w: Dylematy polskiej demokracji pod redakcją naukową Łukasza Danela i Jerzego Kornasia , Wydawca Fundacja GAP , Kraków 2012,s. 75 – 90.
 7. Dylemat państwa w myśli współczesnej socjaldemokracji w: Państwo i prawo   wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka pod redakcją Ryszarda Czarnego i Kamila Spryszaka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012,  s. 416 – 430.
 8. Polskie zmagania z suwerennością: recenzja książki Danuty Waniek „Orzeł i krucyfiks. Eseje o podziałach politycznych w Polsce”, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie .Seria: Problemy społeczne, polityczne i prawne, Kraków 2012, nr 887, s.87 – 92.
 9. Recenzja książki Michała Śliwy pt. „Demokracja polska. Idee – ludzie - dzieje”, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego. Problem społeczne, polityczne i prawne nr 882, Kraków 2012, s. 169 – 175.
 10. Wstęp, w: 25 lat polskiej transformacji systemowej. Dokonania i wyzwania, pod red. naukową Łukasza Danela i Jerzego Kornasia, T. 1, Wydawnictwo AGH, Kraków 2014, s. 5 – 7.
 11. Wstęp, w: 25 lat polskiej transformacji systemowej. Dokonania i wyzwania, pod red. naukową Jerzego Kornasia i Łukasza Danela T. 2, Wydawnictwo AGH, Kraków 2014, s. 7 – 8.
 12. Historyczne i współczesne refleksje wokół suwerenności państwa polskiego, w:  25 lat polskiej transformacji systemowej – dokonania i wyzwania pod redakcją Jerzego Kornasia i Łukasza Danela, Tom 2, Wydawnictwo AGH,  Kraków 2014, s. 51 – 68.
 13. Instytucjonalne przesłanki kształtowania systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, w: Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej, T. II pod redakcją Roberta Alberskiego, Wiesławy Jedynaki, Dariusz Skrzypińskiego,   Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s.110 – 120.
 14.  Polskie modernizacje ustrojowe z perspektywy współczesnej, w: Droga ku zmianom. Księga Jubileuszowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego pod  redakcją naukową Danuty Waniek i Krzysztofa Janika, T. 1,Wydawca Wi-Press Joanna Świerczyńska, Warszawa – Kraków 2014, s. 11 – 35.
 15. Myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna Stanisława Głąbińskiego, Wydawnictwo AGH , Kraków 2014 ss. 145.
 16. Wstęp, w: Polski system polityczny z perspektywy 25 lat. Wybrany problemy, Redakcja naukowa Wydawnictwo Adam Marszałek , Toruń 2015, s. 5-7.
 17. Transformacja ustrojowa Rzeczypospolitej Polskiej, w: Polski system polityczny z perspektywy 25 lat., Wybrane problemy, Redakcja naukowa Jerzy Kornaś i Łukasz Danel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 9-48.
 18. Wprowadzenie, w: Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej. Redakcja naukowa Jerzy Kornaś i Rafał Lisiakiewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s.7-11.
 19. Główny nurt lewicy instytucjonalnej, w: Wybrane współczesne nurty polskiej myśli politycznej. Redakcja naukowa Jerzy Kornaś i Rafał Lisiakiewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s.13 – 100.
 20. Wstęp, w: Demokracja współczesna. Wymiar polski i międzynarodowy. Redakcja naukowa Jerzy Kornaś i Łukasz Danel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s.13 – 14.
 21. Współczesne dylematy polskiej demokracji w: Demokracja współczesna. Wymiar polski i międzynarodowy. Redakcja naukowa Jerzy Kornaś i Łukasz Danel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s.145 – 169.
 22. Suwerenność państwa polskiego w Unii Europejskiej w: Polska w Unii Europejskiej po redakcją A. Rybarskiego, Wydawnictwo    Państwowej Wyższej Szkoły  Zawodowej w Nowym Sączu,, Nowy Sącz 2016, s. 75 – 87.
 23.  Wstęp, w: Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, pod redakcją R. Jakimowicza, Jerzego Kornasia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s.5-6.
 24. Systemy polityczne – zagadnienia teoretyczne w: Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, pod redakcją R. Jakimowicza, Jerzego Kornasia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017,  s. 7- 15.
 25. System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, w: Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, pod redakcją R. Jakimowicza, Jerzego Kornasia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 7 – 65.
 26. Marginalizacja instytucjonalnej lewicy w Polsce, w: W kręgu historii, politologii i emigracji pod redakcją naukową Krystyny Leszczyńskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s.297 – 323..
 27. Suwerenność państwa polskiego a Kościół Rzymskokatolicki. .Refleksje historyczne i współczesne, w: Na drodze do wyjaśnienia problemów politycznych. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Markowi Barańskiemu, pod redakcja naukową Anny Czyż i Sebastiana Kubasa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2018, s. 748 – 765.
 1. Teoria  gospodarstwa narodowego  w myśli ekonomicznej   Stanisława Głąbińskiego, Studia Ekonomiczne. Gospodarka –społeczeństwo – środowisko, nr 1, 2018, Wydawnictwo PWSZ Nowy Sącz, s. 57-66.